کلیپ «دوشواری» رو یادتونه؟

این نسخه انگلیسیشه (Difficulty)... ! + فیلم

این کلیپی بود که در برنامه استان ها گرفته شده بود

  1. ۱ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰