ترمز گرفتن به موقع و حیرت انگیز راننده کامیون براى حفظ جان یک کودک ! + فیلم

ترمز دیدنی کامیون براى حفظ جان کودک را تا انتها تماشا کنید.

  1. ۹ ماه،۴ هفته قبل