زنگ خطر در آلمان

تخلیه فرودگاه فرانکفورت به علت بمب گذاری احتمالی

در پی هشدار بمب گذاری در فرودگاه فرانکفورت،مسئولین فرودگاه فرودگاه را تخلیه کردند.

  1. ۸ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
فرودگاه فراکفورت