هم اکنون خیابان های اطراف مجلس ! + فیلم

صدای انفجار در اطراف مجلس دود سفید رنگ مشاهده می شود.

  1. ۲ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
نوداد -

ادامه تیراندازی از ساختمان مجلس به سمت پایین تیراندازی پلیس به سمت مهاجمان در ساختمان مجلس هم ادامه دارد.