هم اکنون خیابان های اطراف مجلس ! + فیلم

صدای انفجار در اطراف مجلس دود سفید رنگ مشاهده می شود.

  1. ۸ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰