کباب گاومیش زنده در هورالعظیم + عکس ها

سوختن گاومیش ها در آتش سوزی تالاب هورالعظیم را مشاهده می کنید.

  1. ۴ ماه،۴ هفته قبل