آماری ترسناک در کشور

6.3 میلیون زن در معرض خشونت خانگی

پذیرش فرهنگی شکل‌هایی از خشونت خانگی مانند تنبیه بدنی، از عواملی است که میزان خشونت خانگی را افزایش می‌دهد.

  1. ۱ سال،۱۰ ماه قبل
  2. ۰
خشونت علیه زنان

آماری وجود دارد که می‌گوید 603 میلیون زن در معرض خشونت خانگی وجود دارند و خشونت خانگی در سرزمین‌های آن‌ها جرم تلقی نمی‌شود. سکوت در برابر این بی‌اخلاقیِ آشکار، تأیید و عادی ساختنِ آن است. وجود شماره‌ی 123، کافی نیست. موضوع خشونت خانگی علیه همسر و فرزندان، باید به‌ عنوان یک مطالبه‌ی مهم و اساسی مورد توجه قوه‌ی مقننه‌ی کشورمان قرار بگیرد.

عدم سکوت و تعدد یافتن گزارش‌های خشونت خانگی در قبال خود یا افرادی که به انحاء مختلف می‌شناسیم و از رنج‌ آنها باخبریم، می‌تواند باعث توجه مسئولین کشور به این مهم گردد. اولین فایده‌‌ی تعدد یافتن این تماس‌ها، احساس مسئولیت کردن در برابر افرادی است که نباید چنین بی‌رحمانه، تحت آسیب قرار بگیرند و انجام یک وظیفه‌ی شهروندی.

هیچ مشکلی، تا زمانی که یک «مشکل» تلقی نشود، رفع نمی‌شود و آرامش، حق تمام انسان‌ها است. 
همرسانی نوشتار: