فیلم/ وفاداری یک سگ

وفاداری دردناک سگی غمگین نسبت به دوستش

این حیوان باوفا برای یک ساعت به صورت مداوم به بدن دوستش پنجه می‌کشد،‌او را تکان می‌دهد و در نهایت به عابران پارس می‌کند تا شاید به این شکل دوستش از جا بلند شود یا کسی به کمک او بیاید.

  1. ۱ سال،۹ ماه قبل
  2. ۰
سگ وفادار

یک سگ اندوهگین که دوستش را در اثر تصادف رانندگی از دست داده، یک ساعت بر سر جسد دوستش ایستاد و او را تکان داد تا شاید دوباره از جا بلند شود.

این حیوان باوفا برای یک ساعت به صورت مداوم به بدن دوستش پنجه می‌کشد،‌او را تکان می‌دهد و در نهایت به عابران پارس می‌کند تا شاید به این شکل دوستش از جا بلند شود یا کسی به کمک او بیاید.

این دو سگ در منطقه‌ای در حال ساخت و ساز در شمال پرو زندگی می‌کردند و همیشه همراه هم دیده می شدند.
همرسانی نوشتار: