375 دلار خرج یک ماهی قرمز

یک استرالیایی ۳۷۵ دلار خرج کرد تا ماهی قرمز ۹ دلاری اش را نجات دهد

آنها ماهی کوچولو را با داروی مسکن آرام کردند و با یک پنس مخصوص، ریگ کوچکی را که در گلویش گیر کرده بود در آورند.

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۰
375 دلار خرج یک ماهی قرمز

خیلی ها وقتی ماهی قرمز خانگی آنها مریض می شود کار خاصی نمی کنند 

ولی "اما مارش" ۲۱ ساله، سریع ماهی بیمار ۹ دلاری (۱۲ دلار استرالیا) خود را که کانکر نام دارد، به درمانگاه حیوانات برد و دامپزشکان نیز بدون اینکه نگاه تعجب آمیزی به صاحب ماهی کنند، سریع دست به کار شدند.

375 دلار خرج یک ماهی قرمز
همرسانی نوشتار: