1. شهروند خبرنگاری

کتک خوردن کارمندان توسط رییس ! + فیلم

رئیس بانکی در چین کارمنداش را به خاطر عملکرد ضعیف در مراسمی عمومی تنبیه بدنی کرد!

  1. ۳ هفته قبل
  2. ۰