کتک خوردن کارمندان توسط رییس ! + فیلم

رئیس بانکی در چین کارمنداش را به خاطر عملکرد ضعیف در مراسمی عمومی تنبیه بدنی کرد!

  1. ۹ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
نوداد -

 این کارمندان شرایط دشوار کار در چین را به وضوح نشان می دهند.