آیا مقرری ماه اول فرهنگیان پس از ۳۰سال کسر می گردد؟

همکارانی که مشترک صندوق بازنشستگی کشوری می باشند هر افزایشی که در حکم حقوقی داشته باشند مبلغ افزایش ماه اول تحت عنوان مقرری ماه اول به حساب صندوق بازنشستگی واریز می گردد.

  1. ۹ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۵
فرهنگیان بازنشسته

به گزارش نوداد، اگر چنانچه فرهنگیان عزیز ۳۰سال خدمتشان پر شود و کسور ۳۰ سال را پرداخت نموده باشند دیگر کسور بازنشستگی سهم مستخدم را پرداخت نکرده و از فیش حقوقی حذف و از پرداخت آن تا هر زمانی که شاغل باشدمعاف هستند. 

ولی بر اساس نظریه اخیر سازمان بازنشستگی این دسته از همکاران از پرداخت مقرری ماه اول پس از ۳۰ سال معاف نبوده و کماکان می بایست مقرری ماه اول را پرداخت نمایند.
همرسانی نوشتار: