عوامل امتیاز آور در قانون مدیریت خدمات کشوری برای محاسبه حقوق فرهنگیان بازنشسته !

عوامل امتیاز آور در قانون مدیریت خدمات کشوری برای محاسبه حقوق بازنشستگی را بشناسید.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۴
بازنشستگان

به گزارش سرویس فرهنگیان نوداد و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی صندوق بازنشستگی کشوری،  عوامل امتیاز آور در قانون مدیریت خدمات کشوری برای محاسبه حقوق بازنشستگی به شرح زیر می باشد: 

الف- گروه شغلی (گروههای ۲۰ گانه ای که در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت مستخدم در زمان اشتغال کسب کرده است.)
ب- مشاغل سرپرستی
ج- اشتغال به خدمت اداری در مناطق جنگ زده
د- سنوات خدمت مازاد بر ۳۰ سال تا سقف ۱۰ سال (۵/۲% بر مبنای امتیاز تخصصی بند الف و مجموعا کسانی هم که کمتر از ۳۰ سال خدمت دارند به ازای هر سال (۵/۲% از امتیاز – (۲۵ % تخصیصی بند الف تا سقف ۱۵ سال کاسته خواهد شد.مشروط بر اینکه میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگی کمتر نگردد.