شرایط کاهش ساعات کاری معلمان موظف !

در تقلیل ساعت موظف معلمان از ساعات تدریس معلمان با داشتن ۲۰ سال سابقه تدریس تمام وقت و یا مدیریت و یا معاونت مدرسه یا رسیدن به سن ۵۰ سالگی، چهار ساعت در هفته کسر می گردد.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
مشکل حقوقی معلمان

به گزارش سرویس فرهنگیان نوداد، بموجب تبصره 2 از ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان، از ساعات تدریس متصدیان مشاغل مذکور در ماده مزبور با داشتن 20 سال سابقه تدریس تمام وقت و یا مدیریت و معاونت مدرسه یا رسیدن به سن 50 سالگی، چهار ساعت در هفته کسر می گردد.

در خصوص تقلیل ساعات کاری معلمان موظف بدیهی است:

  1. مأموریت به تحصیل تمام وقت جزء سابقه تدریس محاسبه نمی گردد. 
  2. ایام مأموریت به تحصیل نیمه وقت و اشتغال پاره وقت بانوان، به صورت نصف(یک دوم) جزء سابقه تدریس محاسبه می گردد. 
  3. ایام خدمت زیر پرچم، تحصیل در تربیت معلم، دانشسرا و دانشگاه قبل ازاستخدام، مرخصی بدون حقوق ، انفصال موقت، تعلیق، آمادگی به خدمت، فاصله خدمتی (ایام بلاتکلیفی) جزء سابقه تدریس محاسبه نمی گردد. 
  4. ایام خدمت نظام وظیفه در صورتیکه مستخدم طبق احکام رسمی بطور تمام وقت به تدریس اشتغال داشته باشد با تشخیص کمیته طرح طبقه بندی مشاغل در زمره تجربه آموزشی قابل احتساب است. 
  5. سنوات ارفاقی استثنایی جزء سابقه مربوطه محاسبه می گردد. 
  6. مربیان پرورشی، بهداشت و مشاوران مدارس که سابقه تدریس ندارند با ۵۰ سال سن مشمول این قانون می‌شوند. 
  7. ساعات کار در هر صورت کمتر از نصف ساعات کار مقرر هفتگی وزارتخانه نخواهد بود.

فهرست‌ عناوین‌ مشاغل‌ مشمول‌ ماده‌ یک‌ دستورالعمل‌ نحوه‌ احتساب‌ تجربه‌ آموزشی‌ :

تجارب‌ مکتسبه‌ در مشاغل‌ ذیل‌ بعنوان‌ تجربه‌ آموزشی‌ قابل‌ احتساب‌ می‌باشد: 

1ـ مربی‌ کودکستان‌ 2ـ سرپرست‌ کودکستان‌ 3ـ مربی‌ و سرپرست‌ کودکستان‌ 4ـ آموزگار (معلم‌ راهنمائی‌ روستائی‌، عشایری‌) 5ـ رئیس‌ و آموزگار 6ـ رئیس‌ دبستان‌ 7ـ معاون‌ دبستان‌ 8ـ سرپرست‌ شبانه‌ روزی‌ دانشسرا (کمک‌ سرپرست‌ شبانه‌ روزی‌ دانشسرا) 9ـ آموزگار دانش‌ آموزان‌ استثنائی‌ 10ـ دبیر(کارشناس‌ آزمایشگاه‌، متصدی‌ آزمایشگاه‌) 11ـ دبیر و رئیس‌ 12ـ معاون‌ دبیرستان‌ 13ـ رئیس‌ دبیرستان‌ 14ـ رئیس‌ مدرسه‌ راهنمائی‌ تحصیلی‌ 15ـ معاون‌ مدرسه‌ راهنمائی‌ تحصیلی‌ 16ـ معلم‌ مدرسه‌ راهنمائی‌ تحصیلی‌ 17ـ سرپرست‌ بخش‌ هنرستان‌ یا آموزشگاه‌ حرفه‌ای‌ 1/17 ـ رئیس‌ و معاون‌ مرکز تربیت‌ معلم‌ و تربیت‌ مربی‌ کودک‌ 2/17 ـ مربی‌ کارآموزی‌ 18ـ رئیس‌ هنرستان‌ یا آموزشگاه‌ حرفه‌ای‌ 19ـ معاون‌ آموزشی‌ هنرستان‌ یا آموزشگاه‌ حرفه‌ای‌ 20ـ رئیس‌ دانشسرا (مقدماتی‌ ـ راهنمائی‌ تحصیلی‌ ـ روستائی‌) 21ـ معاون‌ آموزشی‌ دانشسراهای‌ راهنمائی‌ تحصیلی‌ 22ـ رئیس‌ آموزشکده‌ های‌ فنی‌ تکنولوژی‌ و امور هنری‌ 23ـ معاون‌ آموزشی‌ آموزشکده‌ های‌ هنری‌ 24ـ استاد کار هنرستان‌ 25ـ هنرآموز هنرستان‌ 26ـ هنرآموز آموزشکده‌ 27ـ مربی‌ امورتربیتی‌ 28ـ مربی‌ طرح‌ کاد 29ـ کارشناس‌ آموزش‌ کشاورزی‌ 30ـ تکنیسین‌ آموزش‌ کشاورزی‌ 31ـ مربی‌ آموزش‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ 32ـ مشاغل‌ قابل‌ تخصیص‌ در رسته‌ آموزشی‌ و فرهنگی‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ (بشرط‌ حداقل‌ 6ساعت‌ تدریس‌ هفتگی‌).
همرسانی نوشتار: