جزییات پرداخت سنوات ارفاقی معلمان !

سنوات ارفاقی مربوط به سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ معلمان استثنایی که باقی مانده بود، به زودی پرداخت می‌شود.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۱
مجید قدمی

به گزارش سرویس فرهنگیان نوداد، رئیس سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی گفت: 

مجید قدمی رئیس سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی در گفت وگویی با بیان اینکه در حوزه خدمات اجتماعی فعالیت هایی داریم، اظهار داشت: 
می خواهیم در سال جاری حدود 3.5 تا 4 میلیارد تومان در حوزه خدمات حمایتی کمک کنیم. 

وی در خصوص معلمان استثنایی گفت: 

برای آن دسته از معلمانی که مشکلاتی در سال های 1388 تا 1391 در خصوص سنوات ارفاقی داشتند، از دیوان عدالت اداری حکم گرفتیم و الان در نظر داریم تا احکام آنها را صادر کنیم.

قدمی افزود: 

همکارانی که در سال های 1388 تا 1391 سنوات ارفاقی به آنها تعلق نگرفته بود، این مبلغ به آنها پرداخت می شود؛ مابقی سنوات ارفاقی دیگر سال ها پرداخت شده است.

وی ادامه داد: 

مجوز قانونی این موضوع دریافت شده است و فقط در انتظار تأمین اعتبار آن هستیم که مجموع 200 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی در خصوص زمان پرداخت این سنوات ارفاقی باقی مانده، گفت: 

دولت باید این اعتبار را تأمین کند و با توجه به اینکه جزئی از حق و حقوق معلمان است، امسال این کار جلو خواهد رفت و به زودی این مبلغ پرداخت می شود.