بخشنامه مهم شماره 710/8 مورخ 96/6/25 آموزش و پرورش در خصوص وضعیت نیروهای قراردادی !

به نقل از اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش بخشنامه شماره 710/8 مورخ 96/6/25 با موضوع تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی براساس بخشنامه 961977 اموراداری واستخدامی صادر شد.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰