واریز ٦٥ میلیارد ریال به حساب معلمان بازنشسته در تیرماه !

بیش از ٦٥ میلیارد ریال سهم الشرکه به حساب فرهنگیانی که از دوم خرداد تا اول تیر ١٣٩٦ به افتخار بازنشستگی نائل آمدند واریز شد؛ در صورت تقاضای استمرار عضویت فرهنگیان محترم، مبلغ سهم الشرکه دریافتی به عنوان تسهیلات بدون بهره با کارمزد ٢ درصد و باز پرداخت ٣٦ ماهه در نظر گرفته می شود.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۳
بازنشسته

به گزارش سرویس فرهنگیان نوداد و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، بیش از ٥٥٠ نفر از فرهنگیان محترم عضو موسسه در این بازه زمانی بازنشسته شده و سهم الشرکه خود شامل سهم عضو، سهم دولت و سود ناشی از فعالیت های اقتصادی را دریافت کردند. سهم الشرکه اعضای انصرافی، بازخرید و از کار افتاده نیز به حساب آنها واریز و در خصوص اعضای متوفی نیز طبق قانون عمل می شود. 

این رقم تمام دریافتی فرهنگیان بازنشسته مذکور نیست زیرا سود سال مالی منتهی به ٣١ شهریور ١٣٩٥ نیز پس از تقسیم در بین اعضا، به حساب این عزیزان واریز و به حساب فرهنگیان عضو نیز منظور می شود. بنابراین لازم است فرهنگیان بازنشسته، حساب بانکی مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان را برای واریز سود در مراحل بعد فعال نگه دارند.

سهم الشرکه فرهنگیان بازنشسته به حساب های آنها در بانک سرمایه و سهم الشرکه اعضای بازخرید، ازکار افتاده، انصرافی و متوفی به حساب آنها در بانک ملی واریز شده است.

پرداخت نزدیک به ١٩ هزار میلیارد ریال سهم الشرکه به بازنشستگان

فرهنگیان عضو موسسه حداقل ٧٠ روز و حداکثر سه ماه پس از بازنشستگی، سهم الشرکه خود را دریافت می کنند. اما با توجه به تغییر نرم افزا سیستم اعضا، این روند کوتاه تر شده است.

از ابتدای تاسیس موسسه تا تیر ١٣٩٦ حدود ١٨٨٧٦ میلیارد ریال به حساب فرهنگیان بازنشسته واریز شده که بیش از ٣٧٣٥ میلیارد ریال آن مربوط به بازنشستگان مهرماه ١٣٩٥ تا تیر ١٣٩٦ بوده است. پرداخت بموقع سهم الشرکه بازنشستگان فرهنگی عضو، نشانه عمل موسسه به تعهداتش در قبال اعضا است.

ارائه بیش از ٣٤٠٠ میلیارد ریال خدمات رفاهی به فرهنگیان عضو موسسه

فرهنگیان عضو موسسه علاوه بر سودآوری ناشی از فعالیت های اقتصادی، از خدمات رفاهی حین خدمت نیز برخوردار می شوند. بر این اساس فرهنگیان عضو از ابتدای تاسیس موسسه تاکنون بیش از ٣٤٠٣ میلیارد ریال در قالب خدمات رفاهی و در حوزه های خودرو لیزینگی، خدمات بیمه ای، خدمات گردشگری، تامین مسکن و تسهیلات مالی و اعتباری دریافت کرده اند.

برخورداری معلمان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان از سهم دولت تا سقف پنج درصد

پس از تصویب سهم دولت در برنامه ششم توسعه (ماده ٨٥) و ایجاد زیرساخت های لازم در راستای بهره مندی اعضای موسسه از سهم کامل دولت، برای نخســتین بار امکان بهره مندی از این سهم تا ســقف پنج درصد فراهم شده است، فرهنگیان عزیز می توانند از این فرصت بی نظیر استفاده کنند تا در آینده دچار پشیمانی نشوند.

از آنجایی که طبق قانون دولت موظف است هر ساله معادل واریزی ســهم اعضا تا سقف ٥ درصد به حساب موسسه واریز کند، فرهنگیان عضو موسسه به هر میزان که کمتر از ٥ درصد حق عضویت پرداخت کنند معادل آن از ســهم دولت محروم خواهند شــد که در میزان دریافتی آنها در زمان بازنشستگی کاملا تاثیرگذار است.

متاسفانه در طول سال های فعالیت موسسه سهم واریزی اعضا با ســیر کاهشی روبرو شده و در حال حاضر به ١٢/١ درصد حقوق و مزایای آنها رســیده که به معنی از دست رفتن بخش قابل توجهی از سهم دولت در طول بیش از دو دهه فعالیت موسسه بوده است.

از ایــن رو اگر اعضای موسســه به جای مبالغ فعلی حق عضویت، معــادل ٥ درصد از حقوق و مزایای خود را پرداخت می کردند، دارایی های موسسه به جای ٤٤١٦ میلیارد تومان، بیش از ٢٧٤٤٠ میلیارد تومان برآورد می شد که به معنی شش برابر شدن سهم الشرکه دریافتی بازنشستگان محترم بود.

به طور نمونه یک معلم که از ابتدای تاسیس موسسه عضو شده و در طول دوره خدمت خود بیش از ٣ میلیون تومان حق عضویت پرداخت کرده، در حال حاضر حدود ٢٥ میلیون تومان دریافت می کند. این در حالی اســت که با فرض پرداخت ٥ درصد حق عضویت و پرداخت به موقع سهم دولت و فرض سودآوری مشابه موسسه، معلم مورد نظر در حال حاضــر بیش از ١٥٥ میلیون تومان دریافت می کرد که قابل توجه است.