اجرای لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری در آموزش و پرورش و خط پایان درد تبعیض !

دونده های های امدادی را در نظر بگیرید، آنها یک تیم متحد و هماهنگ هستند که در قالب یک تیم اهداف مشترکی دارند که رسیدن به خط پایان و مبارزه برای برنده شدن هدف اساسی آنان است که این اهداف به گام های کوتاه و متوالی دسته بندی می شود که هریک از دونده های تیم امداد باید چوب امداد را به نفر بعدی تحویل دهد تا با دویدن بطور منسجم و در قالب یک روح هماهنگ لیکن در ۴ کالبد مختلف، مسیر رسیدن به هدف را طی نمایند و به موفقیت در خط پایان نائل شوند.

  1. ۱۲ ماه قبل
  2. ۰
فرهنگیان

داستان تجمعات حق طلبانه و پر شکوه ما بازنشستگان کشوری و لشکری که از مهرماه سال ۱۳۹۵ پدیدار شده است مانند حرکت و دویدن تیم دو امدادی است که هریک از تجمع ها مانند گام ها و ایستگاههای مختلفی است که در مسیر رسیدن به خط پایان قرار دارد و مشارکت ، اتحاد و انسجام تمامی دوندگان را می طلبد تا بشکل تیم هماهنگ و متحد مطالبات حق طلبانه خود را فریاد بزنیم و در مسیر موفقیت قرار گیریم. 

خوشبختانه خط پایان بسیار نزدیک است و اهداف ما که تامین معاش و درمان مناسب و کسب منزلت اجتماعی پویا است در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاح و دائمی شدن آن که قرار است تا پایان مهرماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود قابل پیگیری و تحقق است که امید داریم با فریاد های متوالی و رسای ما و هماهنگی دولت و مجلس بازه زمانی طرح همسان سازی به دوسال کاهش یابد و با تامین منابع مالی لازم توسط دولت و مجلس به خط پایان برسیم و شاهد پیروزی و موفقیت را درآغوش گیریم. 

شاید تا پایان سالجاری ودر گام های رسیدن به اهداف مشترکمان ۳ الی ۴ تجمع بزرگ و سراسری در موعد پیش بینی شده ودر مراکز تصمیم گیری کشور در تهران و مراکز استانها لازم باشد که نیاز به حضور پر تعداد و با شکوه بازنشستگان کشوری و لشکری است تا مانند تیم دو امدادی انسجام ، اتحاد و هدف مشترک خود را به تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور یادآوری کنیم. حضور پر شکوه ما در این تجمع های در پیش رو مسیر رسیدن به خط پایان را تسهیل خواهد نمود.

وحید محمدزاده : بازنشسته کشوری و دانشگاهی

همرسانی نوشتار: