افزایش غیرقانونی هزینه پیامک !

مجلس در سال ۹۴ اخذ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک برای منظور به حساب درآمد عمومی دولت را تصویب کرد.

  1. ۱۰ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
افزایش غیرقانونی هزینه پیامک !

در سال ۹۵ دولت بار دیگر این بند را پیشنهاد داد که به تصویب نرسید اما مانند سال ۹۴ اجرا شد؛ امسال نیز این هزینه بدون مصوبه همچنان از مشترکان اخذ می شود. 

به گزارش نوداد، دولت در سال ۹۶ نیز در لایحه بودجه افزایش ۱۰ ریالی قیمت هر پیامک را پیشنهاد کرده است.
همرسانی نوشتار: