مرکز « کروکوس اکسپو» مسکو 2016

نمایشگاه خودرو با حضور « دختران زیباروی »

برگزاری نمایشگاه ماشین در شهر مسکو؛ نکته این نمایشگاه وجود دختران زیبارو درکنار هر یک از ماشین های مدل بالای این نمایشگاه است.

  1. ۱۱ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
مرکز « کروکوس اکسپو» مسکو