ماشین عجیب و اتوماتیک تولید خط آهن ریلی + فیلم

در این کلیپ یک ماشین خودکار تولید خط آهن را بدون استفاده از کمترین نیروی انسانی مشاهده می کنید.

  1. ۲ هفته،۳ روز قبل
  2. ۰