مرتفع ترین قلعه شنی جهان با ارتفاع 16.68 متر در آلمان ساخته شد !

بزرگترین قلعه شنی دنیا که طی مدت سه هفته در دویسبورگ آلمان ساخته شده، در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد.

  1. ۲ هفته،۳ روز قبل
  2. ۰