صحنه ای عجیب از زلزله نیوزیلند

گیر کردن دو گاو و یک گوساله روی یک تپه  1. ۰

نظرات خوانندگان

در حال بارگیری ...