چرا دماغتو عمل کردی؟ بکش منو ولی خوشگلم کن !

این روزها کمتر پیش می‌آید، روزی را پشت سر بگذاریم بدون دیدن چهره ای که جراحی زیبایی به خصوص جراحی زیبایی بینی رویش انجام نشده باشد.