ساخت پل بر روی رودخانه ولگا توسط ارتش روسیه

نظامیان روسیه در عرض 10 دقیقه هم پل و هم راه آهن بر روی رودخانه ولگا ایجاد کردند  1. ۰نظرات خوانندگان

در حال بارگیری ...