کویر مصر

کویر مصر
"شتر" یکی از دیدنی ها کویرهای ایران

تصاویر دیگر از این آلبوم