آموزش سربازان زنان افغانستان

آموزش سربازان زنان افغانستان
آموزش نزدیک به 150 زن افغانستان برای جنگ

تصاویر دیگر از این آلبوم