مریوان

مریوان
زنان شاد زحمتکش مریوان

تصاویر دیگر از این آلبوم