روسیه، مسکو

روسیه، مسکو
شرکت کنندگان برای هیجان بیشتر مسابقه به خود پودر قزمز زده اند

تصاویر دیگر از این آلبوم