جزییات بخشنامه احتساب سنوات ارفاقی فرهنگیان مدارس استثنایی

آموزش وپرورش بخشنامه احتساب سنوات ارفاقی کارکنان شاغل در مدارس استثنایی را ابلاغ کرد.

  1. ۷ ماه،۲ هفته قبل
جزییات بخشنامه احتساب سنوات ارفاقی معلمان مدارس استثنایی
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

آموزش وپرورش بخشنامه احتساب سنوات ارفاقی کارکنان شاغل در واحدهای استثنائی را به ادارات کل استان ها ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه مورخ ۱۸ دی ماه ۹۶ و نامه مورخ ۱۲ دی ماه ۹۵ معاونت حقوقی رئیس جمهور، مقتضی است نسبت به احتساب سنوات ارفاقی کارکنان شاغل در واحدهای استثنایی موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش وپرورش استثنایی از تاریخ اول فروردین ۸۸ تا ۱۲ دی ماه ۹۱ به ازای هر سال ۷۲ روز (در مجموع ۲۷۰ روز) اقدام کنید.

بدیهی است تا زمانی که کسورات سنوات ارفاقی به افراد مشمول (شاغل و بازنشسته) به صندوق بازنشستگی کشوری واریز نشود، محاسبه ایام مورد نظر به عنوان سابقه بازنشستگی مجوزی ندارد.