درآمد رانندگان تاکسی مرد بیشتر است یا رانندگان زن ؟

محققان با نظارت بر زندگی 2 میلیون راننده تاکسی به این نتیجه رسیدند که رانندگان زن 7 درصد کمتر از مردان درآمد دارند. رانندگان مرد برای کار در شب ابراز آمادگی می کنند، تخلفات رانندگی و سرعت آنها در رانندگی بیشتر است.

  1. ۱۱ ماه،۱ هفته قبل
تاکسی

به گزارش نوداد (سکوی اجتمایی خبر) «جون لیست»، اقتصاد دان دانشگاه شیکاگو گفت:

رانندگان و مسافران ترجیح می دهند با رعایت موازین امنیتی سریعتر به مقصد برسند. رانندگان مرد 2,2 درصد سریعتر از زنان حرکت می کنند. از اینرو طی یک روز کاری مسافران بیشتری را جابجا کنند.

یکی دیگر از علل درآمد بیشتر رانندگان مرد این است که آنها 18 ساعت را پشت فرمان می گذرانند، در حالیکه رانندگان زن 13 ساعت رانندگی می کنند. دیگر اینکه مردان اغلب رانندگی در شب و روزهای تعطیل را ترجیح می دهند. رانندگان زن برعکس کمتر تمایل به مسافرکشی در شب و روزهای تعطیل نشان می دهند و می خواهند از مسافران مست بدور بمانند.