علیرضا کریمی از خدمت معاف شد

با اعلام سردار کمالی به منظور قدردانی از اقدام جوانمردانه ورزشکار قهرمان علیرضا کریمی در حمایت از مردم فلسطین، ایشان از خدمت سربازی معاف شد.

  1. ۱۱ ماه،۲ هفته قبل