درباره این پروفایل

مشاور سازمان های خصوصی و دولتی در زمینه تحقیق و توسعه محصول و بازار، خلق ارزش بر اساس نیازهای بازار، شناسایی و پیاده سازی فناوری های نوین در سازمان ها و شرکت ها، مشاور فناوری اطلاعات شرکت های خصوصی و دولتی، مشاور بازاریابی دیجیتال و مدیریت محتوی، مشاور تبلیغات و رسانه