خوکچه ای که از غم تنهایی افسرده شده است

در روسیه و در شهر نووسیبیرسک، این خوکچه جوان در ابتدا با دیگر همنوعان خود زندگی می کرد، اما کم کم دوستانش او را مورد آزار و اذیت قرار دادند، بنابراین او را به اجبار از دوستانش جدا کردند، به طوری که او دیگر تنها شد.