نادرترین الماس سفید در انگلستان به حراج گذاشته شد

الماس نادر سفید در انگلستان با وزن صد قیراط به حراج گذاشته شد. خانه حراج Sotheby اين الماس را به فروش گذاشته است.