صحنه ای عجیب از زلزله نیوزیلند

گیر کردن 3 گاو روی یک تپه  1. ۰

نظرات خوانندگان

در حال بارگیری ...