دریاچه الندان

دریاچه الندان
آب این دریاچه فقط از طریق نزولات آسمانی تأمین می‌شود وهیچ رودخانه‌ای به سمت آن جریان ندارد. در واقع نحوهٔ قرارگیری و نوع خاک آن باعث شده است.

تصاویر دیگر از این آلبوم