محاسبه عیدی پاداش سال 99

در این مطلب نحوه محاسبه عیدی سال 99 در صورت اشتغال یک سال کامل و نحوه محاسبه عیدی سال 99 در صورت فعالیت کمتر از یک سال در واحد مربوطه آموزش داده می‌شود.

  1. یکشنبه ۱۴ مهر ۹۸ ساعت ۱۲:۴۱ (۷ ماه،۴ هفته قبل)
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

نحوه محاسبه عیدی و پاداش سال 99 در صورت یکسال کامل

حداقل دستمزد روزانه مصوب 99        505.627  ریال

میزان حداقل عیدی سال 99            حداقل دستمزد روزانه × 60

میزان حداکثر عیدی سال 99           حداقل دستمزد روزانه × 90 


مبلغ پرداختی عیدی و پاداش سال 99  به هر یک از کارکنان مشمول قانون کار در پایان هر سال حداقل معادل 60 روز «حداقل مزد قانونی مصوب» و حداکثر معادل 90 روز «حداقل مزد روزانه مصوب» همان سال است به این معنا که میزان عیدی پرداختی سال 99  نباید از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی همان سال بیشتر شود.

محاسبه حد اقل عیدی و پاداش سال 1399:

طبق فرمول جدول فوق حداقل عیدی سال 99 برابر است با: 505.627 * 60 = 30.337.620 ریال

حد اقل عیدی سال 99 مبلغ 3 میلیون و 33 هزار و 762 تومان است.

محاسبه حداکثر عیدی و پاداش سال 1399:

طبق فرمول جدول فوق حداکثر عیدی سال 99 برابر است با: 505.627 * 90 = 45.506.430  ریال

حداکثر عیدی سال 99 مبلغ 4 میلیون و 550 هزار و 643 تومان است.

نحوه محاسبه عیدی و پاداش سال 99 در صورت فعالیت کمتر از یک سال در واحد مربوطه


مبلغ پرداختی عیدی و پاداش سال 99 به کارکنانی که کمتر از یک سال در واحد یا کارگاه مربوطه مشغول به کار بوده‌اند، به مأخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه می‌شود.


نحوه محاسبه مبلغ عیدی 99  به نسبت تعداد ماه کارکرد با در نظرگرفتن حداقل مزد ماهیانه 15,168,822 ریال (مصوب شورای عالی کار): مزد ماهیانه ضربدر 2  تقسیم بر 12 ضربدر تعداد ماه کارکرد.

 7 نکته اساسی در مورد عیدی 99


    عیدی برابر است با دو برابر مزد ثابت به شرط اینکه از سه برابر حداقل وزارت کاری بیشتر نشود.

    عیدی به نسبت کارکرد به افراد تعلق میگیرد.

    افرادی که زیر یکسال کارکرد دارند یک معافیت کامل به آن‌ها تعلق می‌گیرد.(طبق نظر دفتر فنی حسابرسی)

    عیدی مشمول مالیات و معاف از بیمه می‌باشد.

    چنانچه عیدی بیشتر از سقف پرداخت شود مازاد آن مشمول بیمه می‌شود.

    عیدی و پاداش طبق ماده ۹۱ بند ۱۰ به میزان یک دوازدهم معافیت مالیاتی دارد.

    حداقل عیدی برابر است با 3 میلیون و 33 هزار و 762 تومان و حداکثر آن  4 میلیون و 550 هزار و 643 تومان  میباشد.
همرسانی نوشتار: