ابهامات بی پاسخ در فدراسیون فوتبال

چالشی به نام سرپرست دبیرکلی!

در حالی که ابراهیم شکوری حدود پنج ماه است به عنوان سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال فعالیت می کند اما ابهامات قانونی در این انتصاب وجود دارد که فدراسیون فوتبال هنوز پاسخی به آنها نداده است.

  1. دوشنبه ۶ خرداد ۹۸ ساعت ۰۲:۴۹ (۱ سال،۴ ماه قبل)
مارک ویلموتس
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

آذرماه ۹۷ یکی از بزرگترین تغییرات فدراسیون فوتبال رخ داد و محمدرضا ساکت به دلیل بازنشستگی از سمت دبیرکلی این فدراسیون استعفا داد. با این استعفا یکی از مهم ترین پست های مدیریتی فدراسیون فوتبال خالی شد، پستی که طبق ماده ۶۰ اساسنامه به حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریت که حداقل ۵ سال آن در ورزش باشد، نیاز دارد.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در آن برهه زمانی تصمیم گرفت ابراهیم شکوری، معاون ساکت را به سمت سرپرست دبیرکلی منصوب کند. انتصابی که با توجه به محدودیت های اساسنامه، خبرساز هم شد انتصابی که هم چنان با سرپرست ادامه فعالیت می دهد و محدودیت ها و معذوریت های قانونی نیز نادیده گرفته شده است.

بزرگترین اشکالی که در این مدت به انتصاب شکوری گرفته شده، سابقه مدیریتی اوست اما موضوع مهم تر این است که در ماه ۳۸ اساسنامه فدراسیون فوتبال که درباره مسئولیت و اختیارات رئیس فدراسیون است، تنها مجوز تعیین سرپرست برای کمیته ها – نه سمت دبیرکلی - به رئیس فدراسیون داده شده اما برخلاف نص مقررات برای سمت دبیرکلی، سرپرست انتخاب شده است.

اگر فرض را بر سکوت اساسنامه برای انتخاب سرپرست دبیرکلی قرار دهیم، در بخش دیگری از ماده ۳۸ آمده است که پیشنهاد عزل یا نصب دبیرکل باید به هیأت رئیسه فدراسیون داده شود تا اعضای آن درباره اش تصمیم گیری کنند با این حال این قسمت از قانون اجرا نشده است.

در مدت پنج ماهی که شکوری به عنوان سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال فعالیت کرده، تمام شرح وظایف دبیرکل در ماده ۶۰ اساسنامه را به طور تمام و کمال انجام داده در حالی که او علاوه بر این که شرایط دبیرکلی را ندارد، توسط هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال هم انتخاب نشده است.

در نهایت در انتصاب شکوری ابهامات قانونی زیادی وجود دارد که بخشی از آن ها به شرح زیر است:

اول، رئیس فدراسیون فوتبال حق تعیین سرپرست برای کمیته های این فدراسیون را دارد نه دبیرکلی.

دوم، سرپرست یک پست باید تمام شرایط آن پست را داشته باشد اما سرپرست دبیرکلی فاقد ۱۰ سال سابقه مدیریتی است.

این در حالی است که او تمام شرح وظایف دبیرکل را انجام می دهد و در مکاتبات حق امضا هم دارد.

سوم، دبیرکلی سمتی است که رئیس فدراسیون توانایی انتصاب آن را ندارد و تنها می تواند شخص مورد نظرش را به هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال معرفی کند، تا آن ها درباره او تصمیم گیری کنند اما در مورد انتخاب آقای شکوری، رئیس فدراسیون شخصاً تصمیم به انتصاب او گرفته و هیأت رئیسه نقشی در آن نداشته است.

رابعاً، سرپرست تنها می تواند برای ۳ ماه فعالیت کند اما سرپرست کنونی برای ۵ ماه است که به عنوان سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال فعالیت می کند.

ابهامات بی پاسخ در فدراسیون فوتبال /  چالشی به نام سرپرست دبیرکلی!