قصه باورنکردنی این مردان همدانی مبهوتتان می کند ! + عکس ها

ساعت ها و شاید روزها را بتوان در راسته بازارهای همدان گشت. مبهوت قصه هایشان شد و آدم ها را نگاه کرد.

 1. ۵ ماه،۳ هفته قبل
 قدیمی های بازار همدان
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

اگرچه امروز از صدای چکش و قلم خبری نیست اما همچنان می توان خبرهایی از قدیمی ها گرفت، پای صحبتشان نشست، قصه های باور نکردنی از گذشت و انسانیت قدیمی ها شنید و چایی را به سبک قدیم در همان استکان و نعلبکی سر کشید. هنوز می توان حجره هایی را در چهارسوق همدان یافت که به سبک قدیم مانده اند و همان طراوت و شادمانی را دارند.

عکس / قدیمی های بازار همدان

عکس / قدیمی های بازار همدان

عکس / قدیمی های بازار همدان

عکس / قدیمی های بازار همدان

عکس / قدیمی های بازار همدان

عکس / قدیمی های بازار همدان

عکس / قدیمی های بازار همدان

عکس / قدیمی های بازار همدان

عکس / قدیمی های بازار همدان

عکس / قدیمی های بازار همدان

عکس / قدیمی های بازار همدان

عکس / قدیمی های بازار همدان

عکس / قدیمی های بازار همدان

عکس / قدیمی های بازار همدان

عکس / قدیمی های بازار همدان

عکس / قدیمی های بازار همدان

عکس / قدیمی های بازار همدان

عکس / قدیمی های بازار همدان

عکس / قدیمی های بازار همدان

عکس / قدیمی های بازار همدان

همرسانی نوشتار: