نفیسه روشن در حال سیگار کشیدن

نفیسه روشن در حال سیگار کشیدن
عکسی از یک صحنه تئاتر که نفیسه روشن در حال کشیدن سیگار است.

تصاویر دیگر از این آلبوم