خانه‌ ی تاریخی مهینستان راهب در کاشان

خانه‌ ی تاریخی مهینستان راهب در کاشان
خانه‌ای بسیار زیبا به سبک ایرانی که زندگی در آن جریان دارد. اینجا خانه تاریخی مهینستان راهب در کاشان است. به‌جای معماری رومی که در ایران رایج شده است هنر و معماری اصیل ایرانی را احیا کنیم.

تصاویر دیگر از این آلبوم